Formulár $41 - ostatné kritéria

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov: Mercury Stav s.r.o.
Poštová adresa: Zátišie 10
Mesto/obec: Bratislava PSČ:831 03
IČO: 35 963 531
Kontaktná osoba: Gregorová Edita
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefón: +421 908214836

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Dodávka technológie na realizáciu projektu "Zatepľovanie - Enviromentálna budúcnosť"
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 8107-WYT, Vestník č. 102/2013 zo dňa 28.5.2013

2. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 27.6.2013 o 10:00 hod.
Dátum odoslania tejto informácie: 25.6.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)